Deklaracja dostępności
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las sp. z o.o.

15.01.2020 r. data publikacji strony ZGK

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las.

 • Data publikacji strony internetowej:15.01.2020 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2014-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2022-05-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-08-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Jakub Malendowski
 • E-mail: marketing@zgksuchylas.eu
 • Telefon: 573 794 406

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: Obornicka 149, 62-002 Suchy Las
 • E-mail: jerzy.swierkowski@zgksuchylas.eu
 • Telefon: 61 8125160

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Główna siedziba  Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las sp. z o.o. zlokalizowana jest   budynku przy ul.  Obornickiej 149, Suchy Las.

Przy ul. Golęczewskiej 22a,  Chludowo znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów).

Do budynku przy ul.  Obornickiej 149 prowadzą dwa wejścia. Wejście główne,  od ul. Obornickiej i wejście boczne, które znajduje się od ul.  Nektarowej .  Oba wejścia są dostępne dla wózków inwalidzkich .

Kasa  znajduje się na wprost  od wejścia głównego. W budynku nie ma windy, a na pierwsze  piętro można dojść tylko schodami.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu przez wejściem głównym wyznaczono dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Spółki  na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Spółce nie ma pętli indukcyjnych.