Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. , ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las. Bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: daneosobowe@zgksuchylas.eu lub listownie pod adresem wskazanym powyżej. Dane przetwarzane będą:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych. Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289 t.j.). W celu prowadzenia ewidencji zbieranych odpadów zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. z 2018 poz. 21) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 wrzesień 2001 r w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112 poz. 1206)
 • 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu monitorowania i potwierdzenia miejsca zamieszkania osób korzystających z PSZOK oraz wykorzystania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez mieszkańców – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017.1289 t.j.) – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, do całkowitego rozliczania usług POSZK lub w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych – do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym obsługa informatyczna, firmy kurierskie). Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji systemu zbiórki odpadów przez Administratora, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny jednak odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów dla PSZOK.
Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdzie znajduje się PSZOK?

Lokalizacja i godziny otwarcia PSZOK na terenie gminy Suchy Las.
(przeznaczony TYLKO dla mieszkańców gminy Suchy Las!)

PSZOK ZGK Chludowo
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Golęczewska 22a
62-001 Chludowo

Kontakt:
691 150 250
(pon.- pt.: 8.00-15.00)
segregacja@zgksuchylas.eu

Godziny otwarcia:
pon.: 8.00 – 17.00
wt. – pt.: 8.00 – 15.00
sob.: 9.00 – 12.00
W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

W przypadku wystąpienia przerwy technologicznej, awarii lub innego zdarzenia wymagającego zamknięcia punktu PSZOK w danym dniu/godzinie
każdorazowo będzie publikowana informacja w dziale „Ogłoszenia” portalu internetowego www.zgksuchylas.eu

Jakie odpady przyjmujemy?

Większość odpadów przyjmowanych jest bezpłatnie.
Odpady wykraczające poza katalog odpadów przyjmowanych bezpłatnie w punkcie w ramach „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” można dostarczyć za dodatkową opłatą.
Sprawdź jakie odpady przyjmujemy i na jakich zasadach.

Zobacz regulamin | plik pdf 364 KB - otwiera się w nowym oknie

Przyjmowanie odpadów do PSZOK

Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady z terenu gminy Suchy Las.

Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych określonych w wykazie w ppkt 4) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) gminy Suchy Las jest bezpłatne. Natomiast odpady wykraczające poza ten zakres zgodnie z ppkt 6), mogą zostać przyjęte do PSZOK od mieszkańców gminy odpłatnie wg obowiązującego cennika.

Regulamin PSZOK

Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK od mieszkańców gminy Suchy Las zgodnie z posiadanymi decyzjami:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

zobacz więcej

 • Małe AGD (odkurzacz, czajnik, toster, lokówka itp.)
 • Duże AGD (pralka, zamrażalka, mikrofal. itp.)
 • Duże AGD (lodówka, zamrażalka,chłodziarka. itp.)
 • Monitory i TV
 • Sprzęt IT (Drukarki,tonery, ksera, skanery, klawiatury, itp)
 • Komputery
 • RTV (radio, dvd,video, itp)
 • Elektronarzędzia (wiertarki, piły, kosiarki, szlifierki itp.)
 • Świetlówki

Zużyte baterie i akumulatory

Odpady wielkogabarytowe

zobacz więcej

Odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele, krzesła, meble, dywany, wykładziny)

Odpady zielone

zobacz więcej

Odpady BIO (owoce i warzywa oraz ich obierki, fusy po kawie i herbacie, przeterminowana żywność (i resztki żywności) bez mięsa i kości a także trawę, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione gałęzie)

Przeterminowane leki

Chemikalia

zobacz więcej

 • Farby
 • Rozpuszczalniki
 • Środki ochrony roślin
 • Detergenty

Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych

zobacz więcej

 • Zużyty olej silnikowy i przekładniowy
 • Filtry olejowe
 • Opakowania po olejach

Papier i tektura

Szkło i opakowania ze szkła

zobacz więcej

 • Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – kolorowe
 • Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – bezbarwne

Tworzywa sztuczne

zobacz więcej

 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, skrzynki, doniczki, czyste wiaderka)
 • Styropian opakowaniowy

Metale

zobacz więcej

Metale (złom)

Opakowania wielomateriałowe

zobacz więcej

Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

zobacz więcej

Niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy

Zużyte opony

zobacz więcej

Opony z pojazdów o dmc do 3,5T

Pamiętaj!

Jeśli w widocznym wykazie nie ma odpadu, którego zamierasz się pozbyć zadzwoń 691 150 250 lub napisz segregacja@zgksuchylas.eu, sprawdzimy czy może być dostarczony do punktu!

Mobilny PSZOK

Kiedy i w jakim miejscu
pojawi się nasz mobilny PSZOK?

Zobacz więcej

Chcesz zamówić kontener na odpady?

Skorzystaj z naszego formularza online!

Formularz zamówienia
Dbamy o gminę Suchy Las

dbamy o gminę

Dbamy o środowisko w Suchym Lesie

dbamy o środowisko

Mobilny PSZOK Suchy Las

mobilny PSZOK

Kontenery na odpady w Suchym Lesie

kontenery na odpady